Ohita navigaatio

Kuntavaaliwebinaari 31.3.2021

OAJ Pääkaupunkiseudun VOL-jaoston järjesti webinaarin varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista sekä Kuntavaalit 2021 -paneelin keskiviikkona 31.3.2021. Alustajana tilaisuudessa toimi OAJ erityisasiaintuntija Auli Setälä ja hän käsitteli lapsen tukea varhaiskasvatuksessa, perhevapaauudistuksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen ja kaksivuotista esiopetuskokeilua. Kuntavaalipaneeliin osallistuivat Elina Wallin Helsingistä, Helena Tommola Espoosta, Kirsi Sutton Helsingistä sekä Maija Rautavaara Vantaalta.

Elina Wallin, Helsinki: 

Kolmiportaisen tuen laajentaminen varhaiskasvatukseen tuo toivottavasti yhtäläiset tuen muodot ympäri Suomea ja lisää tuentarpeessa olevien lasten yhdenvertaisuutta. Tukimuotojen pitää kuitenkin olla varhaiskasvatukseen sopivia ja lasten iän ja kehitystason huomioivia, ei suoraan perusopetuksesta siirrettyjä malleja. Varhaiskasvatuksen resursseja on lisättävä ja työolosuhteita parannettava. SAK-työaika on varhaiskasvatuksen opettajan välttämätöntä työaikaa, johon täytyy olla tila, välineet ja aika, joko päiväkodilla tai sen ulkopuolella.

Helena Tommola, Espoo: 

Kolmiportaisen tuen laajentaminen varhaiskasvatukseen on ensiarvoisen tärkeä saada aikaan. Tuen tarve on tällä hetkellä yhä nuoremmilla lapsilla valtava. Lisäksi nuoret oireilevat eri tavoin erittäin hälyttävällä tavalla. Mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö ovat lisääntyneet erityisesti pääkaupunkiseudulla suuresti. Suuri osa näistä nuorten oireiluista olisi voitu estää varhaisella tuella , joka tulisi mahdollistaa jo varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö uupuu työssään: ryhmäkoot ovat suuria, sijaisia ei saada ja pätevästä henkilöstöstä on pulaa. Ryhmäkoot on saatava vastaamaan lain määrittämiä määriä, pätevien henkilöiden palkkaamiseksi tarvitsemme Espoo-lisän työntekijöille. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on taattava turvalliset ja terveelliset työolot – työvälineet sekä työtilat.

Kirsi Sutton, Helsinki: 

Varhaiskasvatukseen tulee säätää myös esi- ja perusopetuksen tavoin tuen kolmiportainen malli. Tuen portaiden välillä tulee olla selkeät erot, ja tuen tulee vahvistua aina seuraavalle portaalle siirryttäessä.

Vahvalla, nopeasti järjestettävällä varhaisella tuella on valtava merkitys lapsen tulevaisuudelle. Oikea-aikaisesti saatu tuki vähentää sekä mahdollisia oppimisvaikeuksia että niiden aiheuttamia kustannuksia. Tuen tulee olla myös vaikuttavaa. Jokaisella tukea tarvitsevalla lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan osa- tai kokoaikaiseen erityisopetukseen. Myös rakenteelliset tuen muodot, (esim. integroidut erityisryhmät) on turvattava.

Varhaiskasvatuksen opettajan lakisääteinen tehtävä on toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa painottuu pedagogiikka. Jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan saavuttaa ja toiminta on laadukasta, on sen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen varattava riittävä työaika. Tätä työtä ei tehdä lapsiryhmässä, vaan lapsiryhmän ulkopuolella. Työskentelytilan tulee olla rauhallinen ja opettajalle tulee tarjota tarvittavat työvälineet. Jos työtilat ovat puutteelliset, opettajalla on oikeus tehdä em. työ myös työpaikan ulkopuolella.

Maija Rautavaara, Vantaa: 

rakenteiden tulee olla yhtenevät varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tärkeää on tukea henkilöstöä kolmiportaisen tuen konkreettisessa ja laadukkaassa toteuttamisessa tarjoamalla riittävästi koulutuksia ja takaamalla riittävät erityispedagogiset resurssit.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen edellyttää kouluttautunutta, sitoutunutta ja hyvinvoivaa henkilöstöä. On huolehdittava siitä, että psyykkiset tai fyysiset työolosuhteet eivät muodostu liian kuormittaviksi. Pysyvästi kohtuulliset ryhmäkoot ja pysyvyys työolosuhteissa ylläpitävät varhaiskasvatuksen ammattilaisten jaksamista ja myös lasten hyvinvointia. Laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksiä on sen takaaminen, että pedagogista työtä on mahdollista tehdä myös lapsiryhmän ulkopuolella. SAK-aikojen toteutumisesta on pidettävä kiinni.

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.4.2024

Joku roti -tilaisuus, OAJ pks

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 11 000